Shot on DJI FPV

CLIANT : DJI JAPAN
DIRECTED : RIGTUP-inc.
SHOOTED : RIGTUP-inc.
EDITED : RIGTUP-inc.